خرید نقاشی سیال

تایلو نقاشی مدرن و هنر آبستره گالری شهرزاد اسدی

هنر آبستره و نقاشی مدرن

نقاشی مدرن هنر آبستره یا نقاشی سیال مانند یک زمین بازی از لذت های بصری است. در هنر آبستره، هنرمند می تواند دنیایی از رنگ و اندیشه ایجاد کند. هنرمندان، خلاقانه از شکل، رنگ، خط، بافت، الگو ها و فرآیند های گوناگون برای ارائه ایده ها و تحریک احساسات شاعرانه

ادامه مطلب »