سفارش مجسمه

مجسمه قو های پرنده و دختر مجسمه گالری شهرزاد اسدی

هنر مجسمه سازی

هنر مجسمه سازی از دیرباز تاکنون در تمدن های گوناگون از نقش و جایگاه خاصی برخوردار بوده است. این هنر به عنوان سندی از چگونگی تفکر، شیوه زندگی، آداب، رسوم و فرهنگ یک جامعه همواره مورد مطالعه مردم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است.

ادامه مطلب »