عروسک کچه

عروسک الیافی

عروسک الیافی کچه

عروسک الیافی قشنگم تو را انتخاب کردم برای بچه های امروز که با تلفن های همراه، تبلت، و انواع وسایل سرگرم کننده الکترونیکی محاصره شده اند.  از لحظه ای که برای اولین بار الیاف هائی با رنگ هائی که به وسعت دنیای کودکی رؤیائی بودند مواجه شدم

ادامه مطلب »