پری، نت، موسیقی

مجسمه کلید سل گالری شهرزاد اسدی

کلید سل

جلسه ی اولِ کلاسِ موسیقی با حسی شبیه به هیجان، شادی و شاید کمی ترس توأم بود و شنیدنِ این کلمه ناگهان توجه ام را جلب کرد!
ادامه داد، در شهرِ موسیقی یک پری زندگی می کند بسیار مهربان، پری را برایم کشید و گفت نامش کلید سل است.

ادامه مطلب »